معرفی اعضای شرکت

 • مهندس رامین اقبالی

  مدیرعامل شرکت

 • مهندس فخر الدین نجفی

  رئیس هیئت مدیره

 • مهندس حامد میابی

  مسئول بخش سازه

 • مهندس الیزا اسبقی

  مسئول امور اداری

 • مهندس ندا فیاض فرد

  مسئول بخش معماری

 • مهندس امین غیاثوند

  محاسب سازه

 • مهندس عادله لطفی

  آرشیتکت

 • مهندس حامد نوری

  مسئول بخش تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

 • مهندس زهرا اقبالی

  مسئول بخش انفورماتیک

 • مهندس علی باقری

  مسئول کارگاه سوله سازی و سرپرست کارگاه

 • مهندس نیما نجفی

  سرپرست کارگاه

 • مهندس رضا پاکار

  سرپرست کارگاه